NLB Prishtina IBAN konvertuesi

Llogaria e juaj:

IBAN kodi: